یک شرکت هندی فروش بنزین به ایران را متوقف کرد

January 10, 2009

شرکت “صنایع ریلاینس” بعد از آن که گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از یک بانک آمریکایی خواستند به این شرکت هندی خدمات مالی ارائه ندهد، معاملاتش با ایران را متوقف کرده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *