همه نفهمند غیر از آخوندها !!

January 9, 2009

توهین جوادی آملی به پزشکان,داروسازان و کلا دانشمندان همه نفهمند غیر از آخوندها !!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *