کلیه مدارس کشور روز پنج شنبه این هفته تعطیل هستند.

January 6, 2009

مدارس براي حضور بهتر دانش آموزان در مراسم سوگواري روز پنج شنبه تعطيل است

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *