بنیادگرایی بنیادگراییست

January 5, 2009

بیمارستان غزه دارو ندارد/
اما حماس موشک دارد.
کودکستان سنگر رزمندگان است/
و فرماندهان از میان زنها پیام می دهند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *