از درد های این جامعه کثیف است که

January 4, 2009

این دختر کوچولوی زیبای ایرانی گوشه خیابان چشم به دست برادران و خواهرانش دارد و یک مشت ابله برای غزه جلوی سفارتخانه ها جمع می شوند .

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *