چه کسی از بسته شدن بنتون سود می برد؟

January 4, 2009

سعید لیلاز تحلیل گر امور اقتصادی و سیاسی در ارزیابی خود پیرامون آتش زدن و بستن فرشگاه های بنتون می گوید:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *