قتل و کشتار میان زنان زندانی در زندانهای رژیم

January 4, 2009

زنان زنداني که با نقشه قبلي دختر جواني را به قتل رسانده اند روز گذشته در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران مورد تحقيق قرار گرفتند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *