رفسنجانی به نقش رژیم آخوندی در جنگ و خونریزی غزه اعتراف كرد

January 3, 2009

رفسنجانی در نمایش جمعه امروز تهران به نقش رژیم آخوندی در دامن زدن به جنگ و خونریزی در غزه اعتراف كرد و گفت: 900هزار نفر از ساكنان سرزمین‌های اشغالی در تیررس موشكهای حماس قرار دارند و این یعنی اینكه ساكنان سرزمین‌های اشغالی هیچ آرامشی ندارند و زندگی آنها در پناهگاهها است و این در حالی است كه روز به روز به برد موشكهای حماس اضافه می‌شود.


دبیر مجمع تشخیص مصلحت رژیم آخوندی نیز گفت:
جنگ تو روزهای آینده هم ادامه پیدا میكنه… حماس به این سادگی رها نمیكنه جنگ شروع شده و آتشبس میتونه جنگ رو الان خاتمه بده كه نه حماس الان زیربار این كار میره، اسراییل هم چیزی به دست نیاورده لذا جنگ در روزهای آینده ادامه پیدا خواهد كرد. … اما نكته مهمی كه هست این است كه اون جریان شهادت طلبی كه از زمان استقرار دولت حماس دیگه فتیلهاش پایین كشیده شد، عملیات شهادت طلبانه كه اون از هر بمبی هم وسیعتر و گسترده تره یعنی اون اگر كلید بخوره عملیات شهادت طلبانه با یك آبروریزی این بار اسراییل از غزه بیرون میره….

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *