يك قاچاقچي طي يك‌ سال 25 بار دستگير شده بود

January 3, 2009

جواد كشفي ، از افزايش 44 درصدي كشفيات مواد مخدر نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در 9 ماه ابتدايي سال جاري نسبت به سال قبل آمار كشفيات مواد مخدر افزايش يافته است‌ و همچنين از ابتداي سال جاري 49 هزار و 246 عامل فروش مواد مخدر دستگير شدند كه نسبت به سال گذشته 44 درصد رشد دستگيري داشته‌ايم در حالي ‌كه اين آمار سال گذشته 34 هزار و 107 نفر بوده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *