آیا جنگ با ایران آغاز شده است؟

December 31, 2008

با توجه به اینکه درگیر شدن با ایران با توجه به داشتن حماس در جبهه جنوب و حزب الله در شمال بی فایده است روشن است که حمله به ایران، اگر برقرار شود، فقط بعد از آن رخ خواهد داد که اسراییل دو نیروی پشتیبان ایران را در جوار خود در هم شکند.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *