داریم خفه می شویم ؛ کمی هم به فکر ما باشید!

December 30, 2008

این روزها شهروندان تهرانی هنگامی که پایشان را از خانه بیرون می گذارند و غبار و دود ناشی از آلودگی هوا را به عینه مشاهده و احساس می کنند از خود می پرسند ” مسئول کیست؟ ”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *