اجرای حکم سنگسار در مشهد

December 30, 2008

بنا به گزارش‌ رسیده روز جمعه، ۶ دی ماه ۱۳۸۷، مردی در گورستان بهشت رضا در شهر مشهد سنگسار شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *