«اينترنت گرگ است، دانش آموزان شنگول و منگول»

December 28, 2008

يک مقام وزارت آموزش و پرورش گفت داستان نفوذ اينترنت در خانه های ايرانی را مانند داستان گرگ مي دانيم و دانش آموزان هم در اين قصه نقش شنگول و منگول را دارند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *