شهرداری تهران: مدارس مناطق آلوده تعطیل شود

December 27, 2008

آلودگی هوای تهران به حدی رسیده است که شهرداری تهران پیشنهاد کرده مدارس برخی مناطق این شهر که آلودگی بیشتری دارند، تعطیل شود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *