وضعيت «هشدار» آلودگي هواي تهران تا پايان هفته ادامه دارد

December 22, 2008

هواي شهر تهران همچنان در وضعيت هشدار قرار دارد، اين وضعيت تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت؛ بنابراين لازم است كه تمامي دستگاه‌ها با توجه به اينكه در گذشته وظايفشان مشخص شده است، اقدامات لازم را انجام دهند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *