فشار آمریکا به شرکت هندی صادر کننده بنزین به ایران برای قطع صادرات

December 22, 2008

صندوق بازنشستگی آمریکا که یکی از سهامداران عمده این شرکت هندی است تهدید کرده است که در صورت تداوم همکاری های این شرکت با ایران منابع مالی خود را از این شرکت خارج خواهد کرد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *