تحت الحنک “عدالت(!)”

December 18, 2008

در مورد اعطای جایزه ها ی حقوق بشری

اگرچه اعطا این جایزه به یک زن ایرانی برای ما افتخار آمیز بوده اما این امر مانع از این نخواهد شد که نقاط ضعف کاری ایشان را بیان نکنیم .

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *