آمادگی برای جنگ پارتیزانی در خلیج فارس

December 18, 2008

نیروی دریایی ایران در آذر ماه امسال دست به برگزاری رزمایشی شش روزه در دریای عمان و خلیج فارس زد. از نظر کارشناسان آمریکایی، این رزمایش بیش از هر چیز برای مقابله با نیروهای نظامی امریکا در منطقه صورت گرفته است..

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *