“همه پرسي” ملي (!)

December 16, 2008

از
چرا بايد از “حقوق” … دفاع کرد
تا
جناب حاج آقا ع .ن. وری زا ده قابل تقدير کشکول خبری ف. م. سخن گو ی انیوز رسوا و ننگين و چلغوز و حقيقت آموز

……………………………..
” چرا بايد. از “حقوق” .. دفاع کرد /
در وب سايت جناب دکتر عليرضا نوری زاده ديدم که ايشان، به رغم تمام ِ فحاشی ها و تهمت زدن های حسين درخشان در وب لاگ سردبير:خودم و هفته نامه ی رسوا و ننگين “چلغوز” از او حمايت کرده و خواستار آزادی وی شده اند. حمايتِ صريحِ آقای دکتر نوری زاده از حسين درخشان و تفکيک امر شخصی با امر اجتماعی و عمومی حقيقتا آموزنده و قابل تقدير است”!


کشکول خبری ف. م. سخن گو ی انیوز رسوا و ننگين وچلغوز
http://news.gooya.com/society/archives/080919.php
سه شنبه 16 دسامبر 2008 – 26 آذر 1387
…………………
… تمرین ….
…………….
عارفي كو كه كند فهم زبان سوسن…؟ / اندك اندك به اين نتيجه ميرسم كه مشكلاتي در زبان فارسي هست و يا در فارسي داني ما اشكالي وجود دارد كه با همة توضيحات و تحليل هاي موشكافانه، شماري از هموطنان كه در جمعشان نخبگان سياسي و فكري، كم نيستند در رابطه با طرح همه پرسي ملي (رفراندوم) موضوع را به درستي درنيافته اند”!
حاج آق ا. ن. وری زا ده قابل تقدير یک هفته با خبر آموزنده
http://www.nourizadeh.com/archives/000763.php

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *