دلیلی دیگر برای عوامفریبی احمدی نژاد

December 14, 2008

دولت محمود احمدی نژاد را بدون اغراق باید عوام فریب ترین دولت جمهوری اسلامی نامید ، محمود احمدی نژاد در حالی از عدالت اجتماعی و حمایت از توده های محروم جامعه داد سخن سر می دهد که نزدیکان وی و دولت مهرورزش از جمله بانیان تبعیض و ثروت اندوری هستند ،

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *