اطلاعیه 2-کولاریستی باشگاه مبارزات (!) اپورتونیستی با ایدئو لوژیها

December 14, 2008


“سکولاريسم نو:
در پی … دريافت اظهار نظرهای گوناگون خوانندگان گرامی، تکرار اين نکتۀ بديهی را ضروری می دانيم که … همه مطالبی که در سکولاريسم نو منتشر می شوند، لزوماً مورد موافقت گرداننده سايت و همکارانش نيست”!


گرداننده (!) و همکاران (!) باشگاه مبارزه (!) با ایدئو لوژ ی ها
http://209.85.129.132/search?q=cache:Av10rV72fJ4J:www.newsecularism.com/
يک شنبه 24 آذر 1387 ـ 14 دسامبر 2008
…………………..
….تمرین
……………
“سکولاريسم يک شعار توخالی نيست… و نام نويسی در اين باشگاه رزمنده شرايطی دارد که وجود و عدم، يا استحکام و سستی شان، تنها در عرصهء عمل سياسی به اثبات می رسد “!
ا.ن. علای نو گو ی ا نیوز
http://news.gooya.com/society/archives/076687.php
آدینه 29 شهريور 1387 ـ 19 سپتامبر 2008
…………………
….تمرین
……………
“من، بعنوان سردبير سکولاريسم نو، چنين می انديشم که… يک سکولار بايد بيشترين وقت خود را در خواندن و شنيدن سخنان دشمنان سکولاريسم (و اينک سکولاريسم نو) بگذراند”!
ا.ن. علا
سردبیر (!) باشگاه ۳-کولاریسم نو
http://www.newsecularism.com/Nooriala/012108-A-note-on-policy.htm

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *