خشونت بر علیه‌ زنان همچنان قربانی میگیرد

December 12, 2008

خشونت بر علیه‌ زنان همچنان قربانی میگیرد در حالی که‌ 2 هفته‌ از روز جهانی مبارزه‌ با خشونت بر علیه‌ زنان می گذرد اخبار رسیده‌ همچنان حکایت از آن دارد که‌ این نوع خشونت هر روز قربانی های تازه‌ای می گیرد.این بار دو زن در شهرهای مهاباد و پیرانشهر در واکنش به‌ خشونت وسیعی که‌ علیه‌ زنان جریان دارد به‌ زندگی خود خاتمه‌ دادند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *