ایران به سخنان سارکوزی اعتراض کرد

December 11, 2008

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسهوزارت امور خارجه ایران نسبت به سخنان اخیر رئیس جمهوری فرانسه در مورد رهبران جمهوری اسلامی به شدت اعتراض کرده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *