مذاکرات رهبران اسرائيل با مقامات دولت اوباما درباره ايران

December 7, 2008

سناتور هيلاری کلينتون و رابرت گيتس با اهود اولمرت، و خانم تسيپی ليونی گفت وگو کرده اندرهبران اسرائيل درگفت وگوهای تلفنی با هیلاری کلینتون و رابرت گیتس خواهان ادامه همکاری آمریکا با اسرائيل برای مقابله با برنامه های هسته ای ايران شدند

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *