تبريکات (!) و چه و چه حقوق بشری (!) حاج خانوم شکوه (!) سکولاریسم (!) نو (!)

December 6, 2008

در30 امین “سالگرد” شرف (!) شکوهمند (!)
“مشرف” شدن
انقلابیش
به حجر ال اسود نو

…………………………….
“سالی ديگر از عمر تصويب اعلاميه حقوق بشر گذشت…


و لازم است ما باز هم بر اين حقيقت تلخ تاکيد کنيم که…
زنان ما، بخاطر جنسيت شان و بر اساس قوانين مذهبی تبعيض آميز، بصورت سيستماتيک مورد تحقير قرار می گيرند…
پس ما تنها می توانيم سالگشت تصويب اعلاميه حقوق بشر را نه به خود که به «ديگران» تبريک بگوئيم”!
حاج خانوم شکوه (!) و شرف (!) سکولاریسم (!) تاریخی (!) حجر السود نو
http://www.newsecularism.com/Az-Negaah/AZN-120608.htm
شنبه 16 آذر 1387 ـ 6 دسامبر 2008
مطابق با 9 آذر 1387 هجری نیوسکولاریستی / 9 نوامبر 2008 قمری نئوسکولاریستی
…………………………………..
… تمرین …
………………
49 نفر به اتهام استفاده از
«پوشاک شيطانی» و نامناسب
در ملاء عام، دستگير شده اند…
پنج آرايشگاه بسته شده اند و به ٢٠ آرايشگاه ديگر هم بخاطر «اشاعه و ترويج آرايش غربی،» هشدار داده شده است.
موج دستگيريها و سرکوب ها برای مبارزه با پوشاک و آرايش غربی يک سال است که در ايران ادامه دارد.
بر گرفته از صدای امریکا / ایران ب ب ب
http://iranbbb.org/34145.htm
آدینه 15 آذر 2008- 5 دسامبر2008
…………………………………………
… تمرین …
………………
” گاهی می شنويم که می گويند موهايي را که زن ها رنگ می زنند و به شکل پر طاووس از روسری بيرون می گذارند نوعی مبارزه است.
من … اين نوع کارها را …مبارزه ای اساسی و کارساز نمی خوانم»”!
حاج خانم شکوه (!) ميرزادگی باشگاه حجر الاسودی سکولاريسم (!) نو
http://www.newsecularism.com/Az-Negaah/AZN-100408.htm
13 مهر 1387 ـ 4 اکتبر 2008

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *