مأموریت «یک اسکادران هموسکسوئل منحرف آمریکایی»!

December 4, 2008

این «درافشانی»‌ها مربوط به آقای ناصر زرافشان، دبیر کانون نویسندگان ایران هنگام روشنگری‌‌شان در مورد دنیای «کثیف» سرمایه‌داری و دمکراسی و حقوق بشر ادعایی آن‌هاست.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *