معمای عصای کهنۀ جمعه گردیها ی «بند ناف» حلقۀ مفقوده

December 4, 2008

نخ شاکلۀ گردن بند سکولاریسم (!) مختوم به نو و ول
………………………
“من، اولاً، اعتقاد دارم که از همه گونه اصطلاح مختوم به «زاده» ـ مثل «آقا زاده»… ـ بوی نوعی تفاخر و امتيازخواهی بی دليل به مشام می رسد، بی آنکه هيچکدام آن القاب معمولاً نادرست و قلابی باشند؛ اگر چنين نبود، القابی همچون «زحمتکش زاده» و «کارگر زاده» و… آيت الله خمينی … سخنی بی معنا خواهد بود…
بگذاريد، در همين راستا، چند فرض تقريباً محال را هم بيازمائيم:


فرض کنيم که «بند ناف بريده نشده … » وارد «صحنه» شود … حال بيائيد فرض کنيم که حتی کار بجائی بکشد که ادامۀ بازی با قطع نشدن بند ناف هم همراه باشد… که … عصای دستی کهنۀ پدرانش را فراموش کند… تا نخ شاکلۀ گردن بند … سکولار ايران باشد”!
ا.ن. علا ی سردبیری (!) سکولاریسم (!) نو و ول زاده
گوی انیوز
http://news.gooya.com/society
آدینه 15 آذر 1387 ـ 5 دسامبر 200
……………………..
… تمرین …
…………..
چرا برای من «سکولاريسم» اينقدر اهميت دارد؟ و چرا مصرانه می کوشم تا صفت «نو» را به آن اضافه کنم؟”!
ا.ن. علا ی آگهی ترکمون زدن بلافاصله سکولاریسم (!) نو و ول
http://www.newsecularism.com/Nooriala/introduction.htm
…………………….
.. تمرین …
……………
” بين دو واژۀ «نو» و «مدرن» تفاوتی اساسی وجود دارد. واژۀ «نو» (و همچنين «جديد») در زبان های اروپائی بيشتر بوسيلۀ واژه های ديگری همچون «نيو» بيان می شوند و نشانگر حضور پديده ای هستند که نسبت به گذشتهء «بلافاصله» اش «نو» و «نوول» محسوب می شود”!
ا.ن. علا ی بند ناف (!) سکولاریسم (!) نو و ول
گوی انیوز
http://news.gooya.com/society/archives/079933.php
آدینه 28 نوامبر 2008 – 08 آذر 1387

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *