هنر “تمام نشدنی(!)” کردن اصلی ترین “ظرفیت(!)” امٌت

December 4, 2008

بحث شیرین “روح” خودکار اصلاحات (!) اصول شماره 1و2و3و4و5و27و110 قانون(!) اساسی 30 سال سیاه یورتمه ای
………………………..
” آخرین بخش تبیین اصلاحات…/
من هم رفته بودم …
اصلی ترین حرف آقای خاتمی این بود که قانون اساسی اگر چه وحی منزل نیست و امام هم در بهشت زهرا گفته اند که نسل های قبل حق نسل ما را نمی توانند سلب کنند، ولی… می شود با تکیه به آن اصلاحات را نهادینه کرد. این برداشت های آقای خاتمی از رابطه ی قانون اساسی و اصلاحات بود”!


حجت ال.. و ال… والمسملات ابطحی جونیور
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309789
چهارشنبه 03 دسامبر 2008 – 13 آذر 1387
………………………
… تمرین …
…………….
“آخرین بخش تبیین اصلاحات…
من هم رفته بودم …
البته این که بعد از 30 سال چرا با وجود قانون اساسی از ظرفیت و روح آن استفاده نشده سؤال مهمی بود که ذهن خیلی ها را مشغول کرده است… خود آقای خاتمی از قول مرحوم گل آقا تعریف می کرد که کسی روی اسبی یورتمه میرفت. نتوانست خودش را کنترل کند. از پشت اسب افتاد. گفت این اسب تمام شده است؛ اسب دیگری بیاورید.
می گفت این افرادند که تمام می شوند ولی قانون اساسی تمام نشده و ظرفیت استفاده از آن وجود دارد” !
حاج آقا حجت ال.. و ال… والمسملات ابطحی جونیور
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309789
چهارشنبه 03 دسامبر 2008 – 13 آذر 1387
………………………
… تمرین …
…………….
“آخرین بخش تبیین اصلاحات…
من هم رفته بودم …
می خواستم نکاتی از آن را یادداشت کنم. خودکار نداشتم. آقای دکتر عارف خودکارش را داد؛ ولی به خاطر خصلت یزدی بودن او و آخوند بودن من تا آخر مواظب بود خودکار را در جیبم نگذارم” !
حاج آقا سید حجت ال.. و ال… والمسملات ابطحی جونیور
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309789
چهارشنبه 03 دسامبر 2008 – 13 آذر 1387

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *