«بى احترامى صريح» ايران به درخواست هاى آژانس

November 28, 2008

آژانس در گزارش ماه سپتامبر خود ايران را متهم كرد كه با درخواست هاى اين نهاد براى ارائه اسناد و دسترسى به پايگاه هاى اتمى، مقام ها و دانشمندان هسته اى مخالفت كرده است.سه كشور اروپايى در بيانيه مشتركى اعلام كردند كه ايران با ناديده گرفتن پرسش هاى آژانس در باره برنامه هسته ای خود صريحا به این نهاد «بى احترامى» مى كند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *