گزارش جدید آژانس، هیچ تردیدی در مورد ماهیت نظامی برنامه اتمی رژيم، باقی نمیگذارد

November 21, 2008

شوراي ملي مقاومت ايراندبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران باصدور اطلاعیهیی اعلام كرد: گزارش جدید آژانس بینالمللى انرژی اتمی كه روز گذشته (19نوامبر 2008) به شورای حكام آژانس ارائه شد، هیچ تردیدی در مورد ماهیت نظامی برنامه اتمی فاشسیم دینی حاكم بر ایران باقی نمیگذارد.


فریبهكاریها و تلاشهای ملایان برای مخفی نگاه داشتن پروژههای اتمی خود و كار شكنی در مقابل تحقیقات آژانس، كه در گزارش جدید آژانس مورد تاكید قرار گرفته است، هدفی جز خریدن وقت برای دسترسی به بمب اتمی ندارد.
در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: مقاومت ایران از اوت 2002 كه سایتهای مخفی نطنز و اراك را افشاء نمود، مستمرا تاكید داشته است كه این برنامه هدفی جز دستیابى به سلاح اتمی را دنبال نمیكند، اما جامعه جهانی بویژه اتحادیه اروپا با مذاكره و امتیاز دادن 6ساله به این رژیم قرون وسطایی زمان داد تا به بمب اتمی نزدیكتر شود. مذاكره و ارائه بستههای تشویقی، تنها باعث تشجیع ملایان در شتاب بخشیدن به برنامه خود برای دستیابى به سلاح اتمی گشته است.
آژانس، در گزارش جدید خود به شورای حكام آژانس، ضمن تاكید بر نگرانیها در مورد عدم پاسخگوی رژیم ملایان به موضوعات مهم در مورد ابعاد نظامی برنامه هستهای خود، تصریح كرد در عین حال كه رژیم ملایان بر خلاف خواست جامعه جهانی به غنیسازی اورانیوم، تولید و نصب آبشارهای سانترفیوژهای جدید و بهكار اندازی نسلهای جدید سانترفیوژ ادامه مىدهد، آژانس بواسطه كارشكنیهای ملایان، قادر نبوده است پیشرفتی در زمینه پاسخ به «موضوعات باقیمانده مهم مورد نگرانی» كسب نماید.
مقاومت ایران ضمن یادآوری خطرات عاجل و مبرم رژیم ملایان برای صلح و آرامش در منطقه و جهان، شورای امنیت ملل متحد را به قاطعیت و اعمال بلادرنگ تحریمهای نظامی، دیپلوماتیك، تكنولوژیك و نفتی علیه رژیم ملایان فرا میخواند. راهحل نهایی برای خنثی كردن تهدیدهای رژیم بنیادگرای حاكم بر ایران كه به‌سرعت در تلاش برای دستیابی به بمب اتمی است، تغییر دموكراتیك توسط مردم و مقاومت ایران میباشد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *