گوگل شيوع سرماخوردگی را هم پيش بينی می کند

November 13, 2008

شرکت گوگل، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت های امور اینترنتی در جهان، اعلام کرد از اين پس
می تواند شيوع اپیدمیک بيماری سرماخوردگی را در آمريکا، دوهفته زودتر از نهادهای دولتی پيش بينی کند و در اختيار کاربران بگذارد.
کاربران می توانند با مراجعه به Google Flu Trends پراکندگی بيماری سرماخودگی را در ايالت های آمريکا مشاهده کنند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *