رئیسجمهور دهم، یک آدم بیچاره خواهد بود!

November 11, 2008

رئیس دولت دهمالیاس حضرتی عضو شورای مركزی باند موسوم به اعتماد ملی به بحرانهای گریبانگیرجمهوری اسلامی اعتراف كرد و گفت: رئیسجمهور دهم یک آدم بیچاره خواهد بود چرا که نخواهد دانست کدام یک از دغدغه های اقتصادی، سیاستهای خارجی و فرهنگی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی افزود: در این فضای پر تلاطم و پر مشقت، رئیس دولت دهم وارث یک اوضاع نابسامان خواهد بود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *