انگلستان یك فرد استرالیایی را به اتهام انكار هولوكاست دستگیر كرد

October 4, 2008

 هولوكاستدولت انگلستان یك فرد استرالیایی را به اتهام انكار هولوكاست در بدو ورود به لندن دستگیر كرد.
به نوشته تایمز این فرد جرالد توبین نام دارد و متهم است كه كشتار یهودیان توسط نازیهای هیتلر را انكار یا كمرنگ می كرده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *