امید تلوزیون بی بی سی به یاس مبدل شد

September 20, 2008

مخالفت ایران با تاسیس دفتر تلویزیون فارسی بی بی سی
محسن مقدس زاده اشاره کرد که «پيش از اين، شبکه بی بی سی بحثی در خصوص تاسيس دفتر نمايندگی در تهران داشت که ما حتی مجوز ورود نماينده اين شبکه برای پيگيری اين بحث به تهران را هم صادر نکرديم.»

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *