درگيری مسلحانه برای جلوگيري ازورودغيرقانوني ماموران وزارت نفت به پارك ملي كوير

September 5, 2008

درگيریدر حالي كه پارك ملي «كوير» يكي از مهمترين زيستگاههاي يوزپلنگ نادر ايراني، توسط «برنامه انسان و كره مسكون» يونسكو، به عنوان ذخيره‌گاه زيست‌كره ثبت شده است، وزارت نفت روز دوشنبه هفته گذشته بدون مجوز اقدام به ورود به اين پارك ملي براي عمليات اكتشاف نفت و گاز كرد كه اين امر با مقاومت محيط بانان منطقه مواجه شد و گزارش‌هاي دريافتي حاكيست موضوع به درگيري مسلحانه منجر شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *