حمله مردم خشمـگين به اداره كل محیط زیست رژیم در تهران

September 4, 2008

امروز مردم خشمگین به اداره كل محیط زیست رژیم در پارك ملی سرخه حصار حمله كردند و خسارات فراوانی به آن وارد آوردند.
معترضان كه عضو تعاونی مسكن زیتون و بیش از 300نفر بودند، در اعتراض به غصب زمینهایشان دست به این حركت اعتراضی زدند.
آنها با سر دادن شعارهایی علیه كارگزاران غارتگر رژیم آخوندی تعدادی از درها و شیشه‌های این اداره را شكستند و مأموران رژیم را به شدت گوشمالی دادند.


براساس گزارشهای منتشر شده مردم خشمگین در حالی كه علیه صدوق، گرداننده این اداره شعار می دادند خود را به اتاق وی رساندند و با شكستن درب، به او حمله كردند.
در وحشت از گسترش این حركت اعتراضی، مأموران سركوبگر انتظامی خود را به محل رسانده و به تهدید معترضان پرداختند.
پاسدار ساجدی‌نیا، جانشین سركرده انتظامی تهران بزرگ ضمن اعتراف به این حركت اعتراضی و سركوب آن توسط مأموران رژیم گفت: عوامل درگیری در اداره كل محیط زیست استان تهران با حضور ماموران نیروی انتظامی تخلیه شده و درگیری به پایان رسیده است.
وی اذعان كرد بر اثر این درگیری مدیر كل اداره محیط زیست استان تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *