از جنگلهای گلستان 1200 هکتار آن از بين رفته است

August 26, 2008

 بی دليل نيست که چرا آتش سوزی جنگلهای گلستان 5 روز ادامه داشته و تاکنون 1200 هکتار آن از بين رفته است بی دليل نيست که چرا آتش سوزی جنگلهای گلستان 5 روز ادامه داشته و تاکنون 1200 هکتار آن از بين رفته است

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *