سوزش جمهوری اسلامی از شرکت حزب سبزهای ایران در کنفرانسهای برلین و وین

August 17, 2008

اخیرا یکی از وابستگان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بنام احمد احقری به حقیرترین وجهی خشم وزارت بی آبروی پاسداران را در سایتهای گوناگون به نمایش گذاشته است. فرد مزبور که مداوما به ایران رفت و آمد دارد در رادیو زمانه، بلندگوی جمهوری اسلامی که از بودجه دولت هلند برای تقویت دمکراسی! فعالیت می کند، مطالبی را در محکومیت دو کنفرانس بین المللی برلین و وین که از دوم تا چهارم مه 2008 برگزار شدند، منتشر کرده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *