آمریکا: ايران بین رویارویی يا همکاری یکی را انتخاب کند

July 20, 2008

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا آقای سولانا پس از اين مذاکرات گفته است که ايران هنوز پاسخ روشنی به بسته پيشنهادی قدرت های جهانی نداده است . سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا روز شنبه پس از برگزاری مذاکرات ژنو به ایران هشدار داد که بايد يکی از گزينه های همکاری يا رويارويی را انتخاب کند.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *