مذاکرات نماینده چین در اسرائیل در باره «احتمال حمله به ایران

July 19, 2008

احتمال حمله به ایرانیک مقام وزارت امور خارجه اسرائیل تایید کرده است که ملاقات هایی برای معاون وزیر امور خارجه چین با مقام های وزارت امور خارجه، دفاع و سران ارتش اسرائیل و نیز با سران موساد ترتیب یافته است.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *