در صورت حمله، بوش مجازات می شود

July 16, 2008

علی خامنه ای، می گوید: «اگر رییس جمهوری آمریکا به ایران حمله کند حتی در صورت کناره گیری از مسئولیت خود، وی از سوی ایران مجازات می شود.»

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *