خروج توتال فرانسه از معامله گاز با ایران

July 10, 2008

تحلیلگران می گویند که تصمیم توتال ضربه ای بزرگ به صنعت نفت و گاز ایران خواهد بود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *