مانور هوایی-دریایی سپاه پاسداران در خلیح فارس

July 8, 2008

موشک های شهاب-3 ایران در اختیار سپاه استسپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانند ارتش دارای نیروی زمینی، هوایی و دریایی است. موشک های شهاب-۳ ایران در اختیار سپاه است. همزمان با ادامه تنش ها بر سر مناقشه هسته ای ایران، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مانور نظامی جدیدی برای افزایش توان خود برگزار کرده است

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *