باید احتمال حمله به ایران را جدی تر گرفت

June 29, 2008

 محمدعلی جعفری حمله به تأسیسات هسته ای ایران می تواند فعالیت هسته ای این کشور را “اندکی به تأخیر بیندازد” اما تأکید کرده که چنین وقفه ای، بسیار کوتاه خواهد بود. در صورت تهاجم دشمن به خاک ایران، تهران از تمامی امکانات خود استفاده خواهد کرد و طبیعتا یکی از آنها تنگه هرمز خواهد بود که شاهراه خروج منابع فسیلی به بازارهای جهانی است.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *