جلوگیری از برگزاری سمینار حقوق زن در تهران

June 13, 2008

جلوگیری از برگزاری سمینار حقوق زن در تهران این مراسم قرار بود به مناسبت روز 22 خرداد در یکی از گالری های تهران برگزار شود تا طی چند سخنرانی وضعیت جنبش زنان بررسی شود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *