اعتصاب غذای فعال آذربايجانی

January 31, 2007

 عباس لسانی عباس لسانی پيشتر نيز چند بار به دليل حرکتهای اعتراض آميز مختلف مورد پيگرد و بازداشت قرار گرفته است

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *