اعتصاب کارگران بزرگترين شرکت کشتی سازی ايران

January 30, 2007

 کشتی سازی  حدود صد و پنجاه تن از کارگران شرکت صنايع دريايی ايران (صدرا) دست به اعتصاب زده و درهای اين کارخانه را در بوشهر، واقع در جنوب ايران، بسته اند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *