ايران اتمی در يک نگاه!

November 27, 2007

اينجا ايران است و آنچه می بينيد حرفه دهها هزار کودک و زن ايرانی برای امرار معاش و گريز از مرگ در زير خط فقر است. برای ديدن فاجعه فقر و عقب افتادگی هيچ نيازی به سفرهای استانی نيست، مگر برای تقسيم پول بين مردم و جمع کردن رای. در فاصله چند کيلومتر، در حاشيه شهرهای بزرگ ايران وضع همين است که می بينيد!
فتوبلاگ- امين نظر


ايران اتمی در يک نگاه!

Share

One Response to ايران اتمی در يک نگاه!

  1. Anonymous
    July 21, 2008 at 12:30 pm

    Nabod regime eshghalgare jani, fased o dozde Islami nokrane Russ o Arab
    نابود رژیم اشغال گرا جانی فاسد و دزد اسلامی نوکر روسیه و اعراب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *