اقدام غیر اخلاقی و انتشار مصاحبه های مجعول توسط ایسنا

November 8, 2007

هنگامی که مادر علی عزیزی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و عضو بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، از مصاحبه با خبرنگار این خبرگزاری امتناع ورزید. خبرنگار مذکور به عنوان این که “سوالاتی دارد تا بتواند مساله را پیگیری کند و مصاحبه ای در کار نیست” سوالاتی را مطرح نموده و سپس این سوالات را با سانسور فراوان و تحریف به عنوان مصاحبه با مادر علی عزیزی انتشار داده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *