تصویب قطعنامه تحریم رژیم ایران، گامی به پیش در متوقف کردن فاشیسم مذهبی

December 24, 2006

شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز شنبه دوم دی ماه برابر با 23 دسامبر 2006 با اتفاق آراء قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. بر اساس این قطعنامه مراودات تمامی شرکتهای خارجی با جمهوری اسلامی در زمینه تبادل تکنولوژیکی و فنی در جهت پیشبرد مقاصد اتمی و موشکی رژیم ممنوع اعلام شده است و در صورت تخلف، دارایی شرکتهای مزکور مسدود خواهد شد. در قطعنامه آشکارا به اقدامات تنبیهی بیشتر در آینده در صورت عدم پذیرش خواستهای شورای امنیت در توقف غنی سازی اورانیوم از سوی رژیم ایران، اشاره شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *